اجتماعیپزشکی

فواید و مزایای شیردهی برای سلامت مادر و نوزاد

رئیس گروه سلامت نوزادان و کودکان مرکز بهداشت خوزستان با اشاره به مزایای تغذیه نوزاد با شیرمادر، گفت: شیوه نادرست تغذیه با شیر مادر به طور قابل توجهی به سلامت، تکامل و بقای شیرخواران، کودکان و مادران آسیب می‌رساند.

 

دکتر مژگان فطورچی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به برگزاری هفته جهانی شیر مادر از اول تا ۷ آگوست مصادف با ۱۰ تا ۱۶ مردادماه اظهار کرد: امسال آژانس بین‌المللی ترویج تغذیه با شیر مادر، شعار این هفته را “قدمی رو به جلو برای ترویج تغذیه با شیر مادر؛ آموزش و حمایت” با تاکید بر حمایت از ترویج تغذیه با شیر مادر از طریق توانمند کردن و افزایش ظرفیت افراد مرتبط در سطوح مختلف با توجه به نقش آنان در جامعه تعیین کرده است.

 

وی افزود: سازمان جهانی بهداشت، ترویج تغذیه با شیر مادر را سرمایه‌گذاری در سلامت انسان‌ها و عامل مهمی برای توسعه پایدار معرفی می‌کند و سال‌ها است که با مستند کردن مزایای بی‌شمار شیر مادر، کشورها را به حفظ، حمایت و ترویج تغذیه با شیر مادر ترغیب می‌کند.

 

رئیس گروه سلامت نوزادان و کودکان مرکز بهداشت خوزستان گفت: بر اساس داده‌های موجود شیوه نادرست تغذیه با شیر مادر به طور قابل توجهی به سلامت، تکامل و بقای شیرخواران، کودکان و مادران آسیب می‌رساند در حالی که ارتقای شاخص تغذیه با شیر مادر از طریق اصلاح شیوه شیردهی می‌تواند هر سال بیش از ۸۲۰ هزار زندگی را در جهان نجات دهد و شیوع اضافه وزن و یا چاقی دوران کودکی را ۱۳ درصد و بروز دیابت نوع ۲ را ۳۵ درصد کاهش دهد.

 

فطورچی ادمه داد: این کار می‌تواند از ۲۰ هزار مرگ مادر به دلیل سرطان پستان پیشگیری کند. علاوه بر این می‌تواند سالانه ۳۰۰ میلیارد دلار صرفه‌جویی اقتصادی داشته باشد.

 

فطورچی با اشاره به اثرات تغذیه با شیر مادر بیان کرد: تغذیـه بـا شـیر مـادر به ویـژه تغذیـه انحصـاری بـا شـیر مـادر در شش مـاه اول زندگـی، با سـطح پایین‌تـر کلسـترول خـون در آینـده همـراه اسـت. کــودکان تغذیه شــده بــا شــیر مــادر در بزرگســالی فشــار خون سیســتولیک و دیاســتولیک کمتــری نســبت بــه شــیر مصنوعی خــواران خواهد داشت. همچنین تغذیـه بـا شـیر مـادر بـا کاهـش مرگ و میـر بر اثـر بیماری‌هـای عـروق کرونـر قلـب همـراه اسـت.

 

وی افزود: شیر مادر اثر محافظتی در برابر دیابت، چاقی و اضافه وزن، اوتیسم، عفونت‌های تنفسی، گوارشی، ادراری، گوش، سپسیس، مننژیت، آسم و آلرژی دارد.

 

رئیس گروه سلامت نوزادان و کودکان مرکز بهداشت خوزستان گفت: تغذیه با شیر مادر موجب نجات جان بیش از یک میلیون و نیم شیرخوار می‌شود و از ۲۰ هزار مرگ مادر در سال پیشگیری می‌کند. علاوه بر حفظ امنیت غذایی شیرخواران، د حفاظت از محیط زیست، کاهش هزینه‌های ابتلا، بستری شدن کودکان و موارد دیگر نقش بسزایی دارد.

 

وی در خصوص فواید شیردهی برای مادر، گفت: کاهـش خطـر سـرطان تخمـدان و آندومتـر، کاهـش خطـر ابتـلا بـه پوکـی اسـتخوان، حفاظت در برابـر آرتریـت روماتوئیـد و محافظـت در برابـر دیابـت نـوع ۲ از مزایـای شـیردهی بـرای مـادر هستند. شــتاب از دســت دادن وزن و بازگشــت بــه وزن قبــل از بــارداری برای مادری که نوزاد خود را با شیر خودش تغذیه می‌کند بیشتر است.

 

رئیس گروه سلامت نوزادان و کودکان مرکز بهداشت خوزستان با اشاره به چگونگی افزایش شیر مادر افزود: قبل از استفاده از هر ماده‌ای برای افزایش تولید شیر باید تولیـد فعلـی شـیر مـادر و دریافـت شـیر توسـط شـیرخوار کـه بـا دفعـات شـیر دادن و تخلیـه کامــل پســتان‌ها مشــخص می‌شــود، مــورد ارزیابــی قــرار گیــرد.

 

فطورچی گفت: همچنین باید مشــکلاتی ماننــد زمــان نامناســب و یــا مــدت نامناســب شــیرخوردن، مکمل یاری‌هــای نامناسـب، جدایـی مـادر و شـیرخوار، پسـتان بـه دهـان گرفتـن غیر مؤثـر و برداشـت ناکافـی شــیر اصــلاح شــوند.

 

وی افزود: توصیه می‌شود بـا افزایـش تکـرر شـیردهی و دوشـیدن شـیر بـا پمـپ یـا دسـت، نسـبت بـه افزایـش شـیر مــادر اقــدام شــود. هــر توصیــه یــا تجویــزی کــه بــرای مــادر می‌شــود نیز بایــد همــراه بــا پیگیری‌هــای مکــرر مــادر و شــیرخوار باشــد و بهتر است با توصیه پزشک و مشاور شیردهی انجام شود.

 

وی بیان کرد: هر چند تغذیه با شیر مادر امری طبیعی است اما نیازمند آموختن و کسب مهارت است؛ آموزش اصول و تکنیک‌های صحیح شیردهی به مادران و خانواده‌ها موجب کاهش بروز مشکلات شیردهی و شروع موفق و تداوم آن خواهد شد. آموزش مادران مستلزم وجود کارکنان آگاه، ماهر و متخصص در سیستم بهداشت و درمان است.

 

رئیس گروه سلامت نوزادان و کودکان مرکز بهداشت خوزستان افزود: آموزش و مشاوره با مادران و آمادگی آنان برای شیردهی باید در دوران بارداری انجام شود تا مشکلات احتمالی پزشکی که می‌توانند قبل از زایمان بر تغذیه با شیر مادر تأثیرگذار باشند، شناسایی و زایمان ایمن بدون مداخلات غیر ضروری انجام شود.

 

وی بیان کرد: در این راستا باید تماس پوست مادر و نوزاد و شروع زودهنگام تغذیه انحصاری با شیر مادر و هم‌اتاقی مادر و شیرخوار در ۲۴ ساعت، در طول مدت بستری شیرخواران در بیمارستان اجرا شود.

 

رئیس گروه سلامت نوزادان و کودکان مرکز بهداشت خوزستان گفت: حمایت مناسب و مراقبت از تغذیه با شیر مادر باید در بخش نوزادان انجام شود و مشاوران ماهر برای تشخیص به موقع و رفع مشکلات احتمالی شیردهی در دسترس باشند و برای ایجاد و تحکیم اعتماد به نفس مادر و نگرش مثبت او و خانواده به شیردهی به عنوان بهترین روش طبیعی تغذیه شیرخوار تلاش شود. همه این فعالیت‌ها در مراحل و سطوح مختلف، وظیفه گروه پزشکی و بهداشتی و مشاوران آگاه و ماهر در امر حفظ و ارتقای تغذیه با شیر مادر است.

 

فطورچی با بیان اینکه معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز در زمینه تربیت مشاور شیردهی دوره دیده در سطوح مختلف اقدام کرده است، بیان کرد: برگزاری دوره ۷۲ ساعته ویژه پرستاران NICU با همکاری معاونت درمان، برگزاری دوره ۴۸ ساعته بخش بهداشت و درمان ویژه کودک سالم، برگزاری دوره ۲۴ ساعته ویژه مربیان به‌ورزی، برگزاری دوره ۲۰ ساعته ویژه مراقبین سلامت و کارکنان بیمارستان‌ها و راه‌اندازی ۲۳ واحد مشاوره در بخش بهداشت و تجهیز واحدهای مشاوره در این خصوص انجام شده است.

 

وی افزود: در حال حاضر تمام شهرستان‌های تحت پوشش دانشگاه جندی شاپور اهواز مشاور دوره دیده و فعال دارند که تمام موارد شناسایی شده از سطح بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی برای بررسی مشکل و دریافت مشاوره تخصصی به آنها ارجاع شده و پیگیری‌های لازم نیز پس از مشاوره انجام می‌شود.

 

منبع خبرگزاری ایسنا

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا